05 gru 2023
Zbiórka na turnusy rehabilitacyjne 2024

Szanowni państwo, z końcem obecnego roku kończmy również zbiórkę na turnusy rehabilitacyjne w 2024.

Zachęcam do wsparcia na stronie fundacji złotowianka TURNUSY REHABILITACYJNE W ZABAJKA 2 W ZŁOTOWIE – Fundacja Złotowianka HELP (zlotowiankahelp.pl)

05 gru 2023
Zabieg toksyną botulinową

Dziś po ponad półrocznej przerwie Arturek miał przeprowadzony zabieg wstrzyknięcia w łydki obu nóg toksyny botulinowej. Oczywiście przeprowadziła go niezawodna ekipa lekarzy i pielęgniarek ze szpitala rehabilitacyjnego w Dzierżążnie.

Arturek bierze udział w specjalnym programie od października 2014r. Pierwsze zastrzyki prywatnie otrzymał w Poznaniu, potem już na NFZ w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzy k/Wawy. Powtarzalność zabiegów była wysoka, co kwartał, następnie gipsy na obie przez co najmniej dwa tygodnie, w sumie to 16 razy. Potem zostaliśmy tylko przy ortezach, a od roku bez niczego.

Przełom w rehabilitacji nastąpił w marcu 2019 po zabiegu fibrotomii metoda Ulzibata mięśni obu nów w CenterMed Kraków. Od tego czasu Toksyna botulinowa działa znacznie dłużej i przynosi wspaniałe efekty w postaci dobrej płaszczyzny stóp, mniejszych przykórczy, a co za tym idzie efektywniejszej rehabilitacji.

Trochę szczegółów: obecny wzrost to 1,74 cm a waga 49 kg 🙂

01 paź 2023
Turnus nr 2

Dziś zaczął się drugi w tym roku turnus rehabilitacyjny w Ośrodku Rehabilitacyjnym Zabajka 2  w Złotowie. Przez 2 tygodnie Arturek będzie miał 72 podstawowych zajęć, które trwają 30 min (Kinezyterapia 60 min) . Kompleksowo w pakiecie wieloprofilowego usprawnianie są: kinezyterapia,  terapia psychologiczno-pedagogiczna, ukochana hipoterapia, terapia tkanek miękkich, słoneczk0, swz, terapia zajęciowa, basen, terapia ręki, neurologopeda.

Plan napięty, Arturek gotowy do działania.

Czas – Start!

26 wrz 2023
Ładowanie baterii przed turnusem

Szkolna praca wre w najlepsze, a wielkimi krokami zbliża się turnus rehabilitacyjny, dlatego „podskoczyliśmy obczaić” jakie zmiany zaszły w Borównie k/Skarszew. To piękne jezioro 30 min od naszego Tczewa, zawsze chętnie odwiedzane w przeszłości.

Pięknie tam jest. Duch przemian na szczęście dotknął i to miejsce 🙂

21 wrz 2023
W Hucułku każdy jest sobą :)

Rehabilitacja to ciężka, mozolna praca, której efekty uzależnione są od efektywności jest realizacji.

Ale jest jest jedna, której Arturek poświęca się … entuzjastycznie – to Hipoterapia, szczególnie ta w ośrodku Hucułek w Szczerbięcinie

https://www.youtube.com/watch?v=NPefgCH4_yg

18 wrz 2023
Nowe świadczenie wspierające od 1 stycznia 2024 r.

Od 1 stycznia 2024 r. w życie wchodzi ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1429), którego celem jest udzielenie osobom niepełnosprawnym mającym potrzebę wsparcia pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób.

Świadczenie wspierające przysługiwać będzie osobie w wieku od ukończenia 18. roku życia posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, w której potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia, o której mowa w at. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia będzie można złożyć od stycznia 2024 r. do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (wojewody). Prawo do złożenia wniosku o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia jest niezależne od stopnia niepełnosprawności. Poziom potrzeby wsparcia ustalany jest na podstawie obserwacji, wywiadu bezpośredniego oraz oceny funkcjonowania osoby ubiegającej się o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia, przy zastosowaniu formularza w zakresie ustalania poziomu potrzeby wsparcia dla osób zaliczonych do stopnia niepełnosprawności, a także na podstawie informacji wskazanych
w kwestionariuszu samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych
z funkcjonowaniem.

Świadczenie wspierające przysługuje miesięcznie w wysokości:

 1. 220% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 95 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia,
 2. 180% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 90 do 94 punktów w skali potrzeby wsparcia,
 3. 120% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 85 do 89 punktów w skali potrzeby wsparcia,
 4. 80% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 80 do 84 punktów w skali potrzeby wsparcia,
 5. 60% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 75 do 79 punktów w skali potrzeby wsparcia,
 6. 40% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 70 do 74 punktów w skali potrzeby wsparcia,

 

Świadczenie wspierające nie przysługuje, jeżeli:

 1. osoba uprawniona do świadczenia zgodnie z ustawą została umieszczona w domu pomocy społecznej, w rodzinnym domu pomocy, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich;
 2. osoba uprawniona do świadczenia zgodnie z ustawą jest uprawniona za granicą do świadczenia
  o podobnym charakterze do świadczenia wspierającego, chyba że dwustronne umowy
  o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
 3. na osobę uprawnioną do świadczenia zgodnie z ustawą, inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że dwustronne umowy
  o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Ustawa o świadczeniu wspierającym wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r., jednakże z pewnymi wyjątkami:

 • od 1 stycznia 2024 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby  wsparcia od 87 do 100 punktów,  
 • od 1 stycznia 2025 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby  wsparcia od 78 do 86 punktów,
 • od 1 stycznia 2026 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby  wsparcia od 70  do 77 punktów.

 

Wyjątkiem od tak określonego ustawą harmonogramu wejścia w życie ustawy  jest art. 64 ustawy, zgodnie z którym  osoba wymagająca opieki:

 1. na którą przyznano na podstawie przepisów dotychczasowych prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, albo zasiłku dla opiekuna,
 2. na którą przyznano prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowego, obowiązującego od 1 stycznia 2024r. brzmienia ustawy o świadczeniach rodzinnych

– będzie mogła otrzymać świadczenie wspierające od dnia 1 stycznia 2024 r., także w przypadku, gdy w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, potrzebę tę określono na poziomie niższym niż 87  punktów w skali potrzeby wsparcia.

 

Ustalenie prawa do świadczenia wspierającego oraz jego wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej do świadczenia zgodnie z ustawą lub osoby upoważnionej do jej reprezentowania. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego, składa się nie wcześniej niż w miesiącu,
w którym decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia stała się ostateczna. Wniosek składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Prawo do świadczenia wspierającego ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Jeżeli
w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, zostanie złożony wniosek, prawo do świadczenia wspierającego ustala się od miesiąca, w którym złożono wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Jeżeli osoba uprawniona do świadczenia zgodnie z ustawą złoży wniosek w okresie 3 miesięcy od dnia ukończenia przez nią 18. roku życia, prawo do świadczenia wspierającego ustala się od miesiąca ukończenia przez tę osobę 18. roku życia. Prawo do świadczenia wspierającego ustala się na czas ważności decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności tej decyzji.

 

W sprawach o świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, do których prawo powstało do dnia 31 grudnia 2023 r., stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 

Osoby, którym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, albo od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., przyznane zostało co najmniej do dnia 31 grudnia 2023 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego, zachowują, na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., prawo odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego nie dłużej jednak niż do końca okresu, na który prawo zostało przyznane.

Osoby te zachowują prawo odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., również w przypadku, gdy osobie nad którą sprawują opiekę zostało wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności. Warunkiem zachowania prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach określonych w zdaniu pierwszym jest złożenie wniosku o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności
w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niepełnosprawności,
a następnie złożenie wniosku o ustalenie prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności.

Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach określonych powyżej przysługuje również po upływie okresu zasiłkowego, na który prawo zostało przyznane, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy.

Świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, albo zasiłek dla opiekuna, nie przysługują jeżeli osoba wymagająca opieki ma przyznane prawo do świadczenia wspierającego.

dzieciom.pl

 

07 sie 2023
Aukcje charytatywne – kolejna odsłona

Szanowni Państwo.

Powstał nowy, ambitny Klub Piłkarski na mapie Polski  w Baninie – to KP FPT Banino.

LINK: Przedmioty użytkownika sebastianrosa – Allegro

Serdecznie zapraszamy na organizowany Charytatywny Festyn Rodzinny, którego beneficjentem jest Arturek Rosa.

Moc atrakcji dla Dzieci, super propozycje dla Młodzieży i Dorosłych i  emocje piłkarskie dla Wszystkich.

Czekamy na Państwa w sobotę 12 sierpnia od 13:00 w Baninie.

23 cze 2023
Życzę Wszystkim Bezpiecznych Wakacji :)

Wszystkim życzę bezpiecznych wakacji, tych szalonych, spełnionych i wypoczynkowych, ale bezpiecznych 🙂

Dla mnie wyjątkowe zakończenie roku, bo nie tylko „Szóstą B” żegnam, ale i szkołę. Od września kolejne wyzwania…

Póki co, czas na RELAX

13 cze 2023
Terapia toksyna botulinową cd

Dziś w „Dzierżożku”, czyli w szpitalu rehabilitacyjnym w Dzierżążnie kolejna akcja: Botulinka na łydeczki 🙂

Tak poważnie to jeden z najważniejszych elementów zdrowotnych, obok gipsów i ortez na nogi oraz oczywiście wszechstronnej rehabilitacji ruchowej, które pozwoliły Arturkowi osiągnąć ten niebywały sukces koordynacyjno-ruchowy, który jest niebywale efektywnie podnoszony.

Rehabilitacja i środki medyczne czynią cuda! 🙂

„Ostrzykiwania toksyną botulinową to sprawdzona i skuteczna metoda lokalnego zmniejszania spastyczności. Efektem zabiegu jest rozluźnienie ostrzykiwanego mięśnia lub grupy mięśni. Terapia toksyną botulinową w połączeniu z umiejętną rehabilitacją pozwala na zwiększenie zakresu ruchu, profilaktykę pogłębiania się przykurczów i deformacji. Ponadto, terapia umożliwia poprawę wzorca chodu oraz sprzyja zwiększeniu niezależności pacjenta w zakresie codziennych czynności, przemieszczania się…”

29 maj 2023
Zabajka 2 zakończony efektywny turnus

https://arturek.net/?p=3391
Zakończył się dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny w Złotowie, w znanym i lubianym ośrodku Zabajka 2. Wyjątkowo w maju niestety za ciepło nie było, natomiast wyjątkowo wydarzeniowo, jak zawsze w „Zabaji”, było i tym razem💪.

Spokój Królewicza i zupełny brak „niepożądanego” zachowania to właściwie fenomen, bo zdarzył się po raz pierwszy w całej historii turnusowej. Drugi fenomen to towarzyskie zaangażowanie Arturka, który miał szczęście trafić na rówieśnikowo fajną ekipę👈.

😕Różowo oczywiście nie było przez cały czas, bowiem pojechał tam ciężko pracować, co też czynił. Zdarzyły się łzy i momenty rezygnacji z powodu wyzwań, ale przezwyciężył je i dziarsko, aktywnie i skrupulatnie Arturek uczestniczył we wszystkich zajęciach.

👊Każdy sportowiec doświadcza podobnego poczucia kryzysu podczas treningu i zawodów, ale Arturek, niczym Pan Robert Karaś, pokonał go i efektywnie zakończył turnus. Nieporównywalnie do osiągnięcia Pana Roberta, ale tożsamo z Jego niesamowitą „mentalnością”. Kiedy w tv Przyjaciel mistrza triatlonu powiedział, że ów mentalność jest kluczem sukcesu Pana Roberta, pomyśleliśmy o Arturku, który wielokrotnie udowodnił nam ta swoją siłę i determinację w dążeniu do sprawności …

😍Niewiarygodnie dumni jesteśmy.
🙏Dziękujemy Wam za pomoc.

Side bar